ابزارک شماره 14

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر میکند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 17

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

برای دسترسی و خواندن اسناد زیر به سایت ” آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران” مراجعه کنید:    http://iran-archive.com

 

 

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران

گوناگون ” کتاب – جزوه ” اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد اول

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 2، آثار آوتیس سلطانزاده، خسرو شاکری، فرهاد کشاورز، امیرحسین گنج‌بخش

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد 4، آثار سلطانزاده

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد 5

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 9، خسرو شاکری

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 18، کارنامه مصدق، جلد 1 خسرو شاکری

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 18، کارنامه مصدق، جلد 2 خسرو شاکری

اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد 19، سوسیال دمکراسی و انقلاب، دستمالچی، شاکریابزارک شماره 20

ابزارک شماره 21