نگاره ای از اجتماعیون ـ عامیون از دوره جنبش مشروطیت

این عکس به قیام مردم در جنبش مشروطیت تعلق دارد.