چرا نباید کشتارسال ۶۷ را فراموش کرد؟ مسعود نقره کار  

چرا نباید کشتارسال ۶۷ را فراموش کرد؟ مسعود نقره کار   پیشگفتار این مقاله ۹ مرداد ۱۳۹۲– ۳ ژوييه ۲۰۱۳ منتشر شد. از آن سال تاکنون در پیوند با کشتار سال ۶۷ اتفاقاتی افتاده که تاثید کننده وقاحت و بی پروائی  حیرت انگیز حکومت اسلامی  در چنایت پیشگی است. دو

Read More »