«ناموس» پرستی از زنان قربانی می گیرد!

«ناموس» پرستی از زنان قربانی می گیرد! فریدا فراز دنیا رضایی ١۹ ساله، توسط پدر در ٢٧ فروردین ١٤٠٢ به قتل رسید. مریم سلیمانی ٢۸ ساله، توسط پدر و بردار در ٢٥ فروردین ١٤٠٢ به قتل رسید. فرشته منصوری ١۹ ساله، توسط پدر و عمو در ١٣ اردیبهشت ١٤٠٢ به قتل رسید.

Read More »