هموطنان عزیز:

14 نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، طی انتشار بیانیه ای مخالفت خود را با” کلیت حکومت اسلامی و همه نهادها و قوای آن ” اعلام کرده اند. این 14 کنشگر سیاسی و مدنی، جمهوری اسلامی را به عنوان نظامی برآمده از قوانین استبدادی اعلام کرده و “قانون اساسی” و جایگاه ولی فقیه و” رهبری آن ” را از عوامل بروز بحران، انحطاط و فساد در جامعه  دانسته اند .

در این بیانیه  در کنار طرح صریح مطالبات برحق بخش وسیعی از مردم ایران تاکید شده است که هیچ راهی برای تغییر و تحول این رژیم وجود ندارد.” تدوین کنندگان این بیانیه خواستار “گذارو عبور کامل” و مسالمت آمیز ازرژیم جمهوری اسلامی ، و سرانجام جایگزینی “حکومتی مردمی، دموکرات و سکولار، که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین یک قانون اساسی مدرن باشد”، شده اند.

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی این اقدِام سیاسی شجاعانه، و خواست های مطرح شده دراین بیانیه را گام نهادن در راستای دستیابی به رفاه، آزادی و همبستگی در میهنمان می داند و پشتیبانی از این بیانیه را از وظایف و مسئولیت های ملی، سیاسی و اجتماعی خود دانسته و از هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشور نیزمی خواهد که در حمایت و پشتیبانی از این 14 تن و خواست های اعلام شده در بیانیه آن ها بپاخیزند.

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

6 مرداد 1398

28 جولای 2019