حکومت  جمهوری اسلامی، ناتوان از پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم میهنمان، در یکی از بحرانی ترین دوران حیات خود قرار گرفته است.

 

تنگناها و فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شرایطی طاقت فرسا و غیرقابل تحمل برای اکثریت مردم میهنمان فراهم آورده است. بی لیاقتی، ناکارآمدی و جهالت حکومت گران اسلامی، درگیری های شدید میان جناح های مختلف حکومتی  که  از آغاز دراغلب جنایات و نابخردی ها وخیانتها شریک و همدست یکدیگر بوده اند و تجربه حیات چهل ساله حکومت نشان داده است که  هیچ تفاوت ماهوی و کیفی با یکدیگر ندارند و تنها برسر کسب قدرت بیشتر و دستیابی به منافع بیشتر مادی وغیر مادی به یکدیگر چنگ و دندان نشان می دهند، در کنار نارضایتی و فریاد اعتراض مردم از بیدادها و ستمگری های  جمهوری اسلامی ، این حکومت  عصر حجری را به سراشیبی سقوط سوق داده اند.

 

جنبش های اعتراضی و مدنی نیز خواست های اقتصادی ، صنفی و مدنی شان به خواست های سیاسی، آزادیخواهانه و عدالت طلبانه بَدَل شده اند، جنبش هائی که علیرغم سرکوب حکومتی،  دامنه شان هر روز بیشتر از روز پیش  عمیق تر و گسترده تر می شوند.

 

در چنین اوضاع و احوالی ، سیاست ورزی های نابخردانه و غیرمسئولانه جمهوری اسلامی درمنطقه خاورمیانه و درعرصه های  بین المللی ، مسیر رخدادها و حرکت های منطقه ای و جهانی را هر چه بیشتر به زیان این رژیم پیش برده اند.

 

برای برون رفت از بحران ها و مشکلات عدیده ای  که هستی جامعه و زندگی مردم مان را به در غلطیدن  به قهقرا و  سراشیب نابودی تهدید می کند ، به گواهی عملکرد رژیم اسلامی ، راهی به جز از میان برداشتن عامل اصلی بروز این فجایع و بحران ها و مشکلات، یعنی حکومت جمهوری اسلامی برای مردم میهنمان باقی نمانده است، رژیمی که کارنامه چهل ساله اش نشان می دهد که مانع اصلی دستیابی مردم میهنمان به آزادی، رفاه، دموکراسی و حقوق بشر بوده است.

 

آنچه امروز مساله مبرم و مهم ما سوسیال دموکرات ها و همه آزادیخواهان و عدالت طلبان سرزمین مان است، همزمان و درکنار مبارزه و تلاش برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی،  چگونگی سامان دادن و شکل گیری یک نیروی جایگزین حکومت اسلامی ست، نیروئی که بتواند دوران گذار از حکومت اسلامی به حکومتی انسان گرا، مردم سالار، متمدن ، مدارا گر و خواهان دوستی با همه مردمان دنیا  را مدیریت کند. ما وظیفه خود می دانیم و تلاش می کنیم که در شکل گیری این نیروی سیاسی و اجتماعی، که مستلزم شرکت و همکاری همه طیف های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باورمند و وفادار به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است، سهیم  باشیم.

 

ما الگوی سوسیال دموکراسی یا مردم سالاری اجتماعی را بهترین ، پیشرفته ترین و کارآمد ترین نوع مدیریت و اداره امور جامعه می دانیم و از هر نوع تلاش و مبارزه  آزادیخواهانه و حق طلبانه در دوران گذار به  حکومتی انسان گرا ، مترقی و متعهد به دفاع از آزادی و عدالت و رفاه اجتماعی، حمایت می کنیم.