ترجمه فارسی کتابِ تئوری سوسیال دموکراسی بزودی منتشر میشود.