ابزارک شماره 14

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر میکند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 17

تارنمای برخی احزاب سوسیال دموکرات جهان

 

حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD
حزب کارگر انگلستان Labour
حزب سوسیالیست فرانسه Parti Socialiste
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات سوئد Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
حزب سوسیال دموکرات (ژاپن) Social Democratic Party
انترناسیونال سوسیالیستها SOCIALIST INTERNATIONAL


ابزارک شماره 20

ابزارک شماره 21