آزادی و عدالت اجتماعی


ابزارک شماره 14

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر میکند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 17ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻫــﺮ ﺳﻮﺳــﻴﺎل دﻣــﻮﻛﺮاﺗﻲ، ﭘﺎﺳــﺦ وﻳــﮋه ي ﺧــﻮﻳﺶ را ﺑــﺮاي ﭘﺮﺳــﺶ »ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟« دارد. ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﻮﻛﺮاﺳـﻲ، ﻫﺮﮔـﺰ ﺣﺰﺑـﻲ ﺑـﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﺟﺰﻣﻲِ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴـﺖ. ﻳﻌﻨـﻲ از آن ﻧـﻮع اﺣﺰاﺑـﻲ ﻛـﻪ اﻋﻀﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎي آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻨﺖ اﻧﺪﻳﺸـﻪ ي ﺳﻮﺳـﻴﺎل دﻣﻮﻛﺮاﺳـﻲ، ﻃـﻲ ﺻﺪﺳـﺎل و در ﺑﺤـﺚ ﻫـﺎي ﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ […]

ادامه


سوسياليسم دمکراتيک شالوده آرمانی سوسيال دمکراسی است !

گفتگو بادکترمهرداد پاینده برگرفته از سایت ” حزب سوسیال دموکرات ایران” در آلمان دم از سوسیالیسم دمکراتیک زدن ولی به ریشه های تاریخی آن اشاره نکردن، اگر برای جعل تاریخ نباشد، ناشی از ناآگاهی تاریخیست. به هر حال سوسیالیسم دمکراتیک نه تنها در تقابل با سوسیال دمکراسی نیست، بلکه با آن نیز همزاد است. «سوسیالیسم دمکراتیک» جهان بینی نوینی میان […]

ادامه


ترجمه فارسی مرامنامه حزب سوسیال دمکرات سوئد

 “دموکراسی صریحترین و شفافترین تجلی و نمود برابری  ارزشی مردم است. دموکراسی یعنی حق رأی برابر در مقیاس جهانی، آزادی بیان و عقیده و حق سازمان دهی سیاسی و شغلی . آنها که خود را سوسیال دموکرات مینامند ، درواقع دموکراسی را بیان و تجلی شایستگی و لیاقت ذاتی مردم درحکومت بر خود می دانند”. ترجمه فارسی مرامنامه حزب سوسیال دمکرات […]

ادامه


پوپولیست‌ها چه می‌گویند؟

ترجمه عرفان ثابتی «پوپولیسم»، به عنوان یک پدیده‌ی سیاسی و اجتماعی گسترده، چهره‌ی بسیاری از کشورها را دگرگون کرده و زمام آن‌ها را به دست «پوپولیست‌ها» داده است. پوپولیسم چیست و پوپولیست‌ها کیستند؟ یک استاد نامدار علوم سیاسی، در کتابی که اخیراً منتشر کرده، بحث‌های راهگشایی در این باره ارائه می‌دهد؛ ترجمه‌ی کامل این کتاب به شکل مقالات جداگانه در «آسو» […]

ادامه


مارکس و «معمای پول»

  سایه‌روشن‌هایی از زندگی کارل مارکس به بهانه دویستمین سالگرد تولد او فیلسوفی که پرولتاریا را به ملجاء و نقطه امید بشریت فراکشید، خود یک اشراف‌زاده و اشراف‌منش بود. تمام عمرش با «پول» درگیر بود؛ چه برای گذران زندگی اشرافی خود و چه برای فهم ماهیت آن. در تبعیدگاه لندن مشتری دائم بنگاه‌های گروگذاری بود. دوستش انگلس اما مانع از […]

ادامه


سرود آزادی و عدالت اجتماعی

ابزارک شماره 20

ابزارک شماره 21