تحریم فعال انتخابات، پیام شهروند ایرانی

” انتخابات ” دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دوم اسفنده ماه برگزارخواهد شد. این” انتخابات” مهندسی شده دریکی از بحرانی ترین دوران حیات رژیم نالایق و ناکارآمدِ اسلامی به نمایش گذاشته می شود. بحران های اقتصادی و اجتماعی، بیکاری، تورم، فقر، فحشا، اختلاس، اختناق، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و مناسبات تنش آلود با کشورهای جهان بخشی از کارنامۀ ننگین رژیم اسلامی درآستانه این ” انتخابات” است.
جمهوری اسلامی و رهبری آن تلاش می کنند با برگزاری معرکه انتخابات همراه با نمایش مشروعیت خود، فریبکارانه ادعا کنند به آرای مردم احترام می گذارند و ساز و کارهای دموکراتيک را رعایت می کنند. رهبران رژیم اسلامی با هدف به انحراف کشاندن افکارعمومی از خیزش آبانماه، پیامدهای این خیزش و نیز تنش آفرینی در منطقه، و تحت الشعاع قرار دادنِ اختناق، کشتارو جنایت هائی که مرتکب شده اند، بیش از پیش به عوامفریبی ،خدعه و دروغ متوسل خواهند شد.

هموطن عزیز!

درنمایش و معرکه “انتخابات” اسفند ماه شرکت نکنیم. همۀ جناح های حکومتی، ” انتخابات” را که در واقع نوعی ” انتصابات” است وسیله ای در راستای تداوم و تحکیم رژیم اسلامی پیش خواهند برد. در شرایط کنونی که رژیم ورشکسته و جنایتکار نیازمند حمایت مردم ایران از ادامه سیاست های ضد ملی و بین المللی این رژیم است، شرکت در انتخابات به معنای حمایت از رژیم جمهوری اسلامی و به منزله پذیرش ادامه فقر، بیکاری، تورم، اعتیاد، فحشا، اختلاس، اختناق، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام مخالفان و دگراندیشان است.
روز “انتخابات” را به روز ” نه به جمهوری اسلامی” بَدَل کنیم . درروز “انتخابات” هرچه رساتر فریاد آزادیخواهی و عدالت جوئی مان را به گوش جهانیان برسانیم و خواستار آزادی اندیشه و بیان، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تشکل های سیاسی، مدنی و صنفی شویم .
با عدم شرکت در این ” انتخابات”، این نمایش را به عرصه اتحاد و همبستگی و همراهی، و سازمان دادن خیزش های اجتماعی تبدیل کنیم، و دریک حرکت گستردۀ ملی توان و عزم راسخ مان را به گذراز تمامیت جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، حقوق بشر ، صلح و دوستی با همۀ کشورهای جهان نشان دهیم.

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی در ایران

14 بهمن 1398
3 فوریه 2020