هم میهنان و مردم آزاده و صلح طلب جهان

 

سخن از سرنوشت میلیون ها انسان، زندگی و هستی آن هاست.

تبلیغ ها و اقدام های تنش افزا و جنگ افروزانه میان رژیم جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ شبح جنگی ویرانگر و خانمانسوز بر فراز میهنمان ایران ومناطق اطراف آن گسترانیده است. این تنش که با جنگی روانی  و سیاست دشمن محورانه از هر دوسوی منازعه آغازشده به مرحله ای ماجراجویانه، نگران کننده و مخاطره آمیز رسیده است. احتمال درگیری نظامی و خطر فراروئیدن تبلیغ ها و اقدام های جنگ افروزانه  به جنگی گسترده را می باید جدی تلقی کرد.

 

 سیاست های ” هسته ای” جمهوری اسلامی، ماجرای” برجام”، آزمایش‌های موشکی سپاه، اقدامات نظامی خارج از مرزهای کشور درادامه تز” صدور انقلاب اسلامی”، دخالت در سوریه، یمن، لبنان و عراق از عوامل مهم تشدید این بحران هستند. دولت دونالدترامپ و جنگ طلبانی همچون جان بولتن و مایکل پمپئونیز به تحریم اقتصادی و حتی سیاست اعمال فشار حداکثری قانع نیستند، و دولت اسرائیل، عربستان و امارات نیزبسانِ آتش بیاران چنین فضائی آمادۀ انفجار، همچون جمهوری اسلامی و دولت ترامپ  به دنبال توسعه طلبی بیشترند.

 

 ما جمهوری اسلامی و رهبران جنایتکار این رژیم راعامل اصلی بروز این وضعیت نگران کننده و خطرناک می دانیم بدون اینکه نقش سلطه گرانه و مداخله گرانه دولت دونالد ترامپ و دارو دسته های وابسته به وی را در امریکا، اروپا و منطقه نادیده بگیریم.

 

 ما ضمن محکوم کردن سیاست ها و اقدام های این دو رژیم، براعتراض گسترده خودعلیه جنگ افروزان می افزائیم و بهر وسیله ای دربرابر سیاست های جنگ افروزانه می ایستیم و از سیاست تنش زدائی و صلح طلبی حمایت می کنیم. ما از نیروهای مترقی، آزادیخواه، ضد جنگ و تروریسم می خواهیم متحدانه در برابر سیاست های جنگ افروزانه بایستند. ما درتلاش و همکاری با شخصیت ها، احزاب و سازمان های  آزادیخواه و صلح طلب در مبارزه علیه جنگ افروزی و برقراری آزادی و صلح کوتاهی نخواهیم کرد.

 

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی