رویکردی استراتژیک به تاکتی کهای هر روزه
مرکزاقدامات و استراتژ یهای خشون تپرهیز
صربستان، بلگراد، ۲۰۰۶
سردیا پوپوویچ، آندره میلیوو یوویچ، سلوبودان دینوویچ

برای خواندن این مقاله لطفا اینجا کلیک کنید