نوشته ثریا ندیم پور
۲۷-۱۱-۲۰۱۹

فهرست:

۱- سوسیال دمکراسی چیست؟
۲- اصول پایه ای و برنامه ای سوسیال دموکرات ها
۳- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای کار
۴- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای زنان
۵- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش
۶- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان
۷- سوسیال ‌دموکرات‌ها باید در مقابل نیاز جنبش پاسخگو باشند

 

۱- سوسیال دمکراسی چیست؟
سوسیال دمکراسی یک سیستم فکری و یا یک ایدولوژی است برای اداره امورجامعه .
ارزشهای بنیادی سوسیال دمکراسی عبارتند از دمکراسی ، آزادی ، برابری وهمبستگی.
هدف سوسیال دموکراسی رسیدن به یک جامعه ای ست که درآن عدالت اجتماعی برقرار است، تمام شهروندان دارای ارزش برابر، در مقابل قانون دارای حقوق برابر و نیز از یک امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار باشند. سوسیال دمکراسی بر این باوراست که برای رسیدن به اهداف خود می توان در بستر دمکراسی وبا هبستگی مردم قدم به قدم تغیرات در جامعه بوجود آورد. بنابراین وجود دمکراسی برای پیشبرد سیاست های سوسیال دمکراسی لازم میباشد. دموکراسی پایه و اساس آزادی است.
آزادی، بمعنای داشتن آزادی اندیشه، آزادی اینکه فرد امکان انتقاد، امکان تبلیغ نظرات خود ،امکان انتخاب دین، امکان انتخاب فرم دادن بزندگی خودش و همزمان با همکاری با دیگر افراد جامعه درسمت و سو دادن و نیز رشد جامعه ای که درآن زندگی میکند بتواند نقش ایجاد کند.
حقوق دمکراسی نباید منحصر به گروه خاصی در جامعه باشد بلکه تمام افراد جامعه باید به یک نسبت از این حقوق برخوردار باشند. دمکراسی به معنی احترام گذاشتن به حق و حقوق دمکراتیک دیگران وهمزمان احساس مسئولیت در مقابل جامعه است
از دیگر قانونمندی های دمکراسی احترام به تصمیمات اکثریت وسعی در پیشبرد آن حتی اگر تصمیمات گرفته شده در جهت مخالف علایق شخصی فرد باشد.
براي پیاده کردن اهداف سوسیال دمکراسی، ایجاد تشکل های مختلف مردمی در تمام پهنه های اجتماعی برای تاثیر گذاری روی تصمیم گیری ها ضروری است. شهروندان از طریق نهاد ها و تشکل های خود حول مسائل مختلف میتوانند روی تصمیم گیری ها تاثیر بگذارند. تشویق شهروندان به ایجاد تشکل ها و نهاد های مردمی که باعث رشد دمکراسی در جامعه میشود از وظایف سوسیال دمکرات ها میباشد.
سوسیال دموکراسی بر خلاف جامعه سوسیالستی به شرکت های خصوصی اجازه فعالیت و سرمایه گذاری میدهد منتها مردم با رأی خود در سمت و سو دادن و تعین چهار چوب تولید و توزیع آن و بطور کلی در سمت و سودادن به اقتصاد جامعه نقش خواهند داشت .این اقتصاد آزاد و تولیدات ان در جهت منافع جامعه حرکت خواهد کرد.
فرق اقتصاد سوسیال دمکراسی با اقتصاد کاپیتالیستی در این است که اقتصاد کاپیتالیستی فقط منافع سرمایه دار و رشد سرمایه را در نظر می گیرد. سیاست اقتصاد کاپیتالیستی به تولید فقط در جهت سود آوری سرمایه نگاه میکند در صورتیکه اقتصاد سوسیال دمکراسی به رشد سرمایه از زاویه منافع جامعه نگاه میکند، تولید و توزیع آن را در جهت منافع عمومی جامعه سوق میدهد. طبق سیاست سوسیال دمکراسی شهروندان میتوانند سمت و سو و انتخاب پرنسیب های رشد جامعه و همچنین حد و مرز بخش خصوصی و بخش عمومی (بخش دولتی ) اقتصاد جامعه را تعین کنند. وجود و نقش اتحادیه ها ی کارگری و معلمان و اصناف وکارمندان و مستأجران و دانشجویان وصاحبان شرکت های خصوصی و مصرف کنندگان وسایر ارگان های مردمی در تعین و سمت و سو بخشیدن تولید در جامعه و چگونگی تقسیم درآمد های کشوری و نیز وضعیت کار و شراط محیط کاری نقش تعین کننده ای دارند. سوسیال دمکراسی اختلاف طبقاتی و اختلاف در داشتن قدرت سیاسی را در جامعه از طریق سمت وسوبخشیدن تولید وتوزیع عادلانه ان در جهت منافع جامعه محدود میکند.
وظیفه سوسیال دمکراسی دفاع از اقشار ضعیف جامعه است.

 

۲- اصول پایه ای و برنامه ای سوسیال دموکرات ها
مقدمه؛ د ر این مقاله به اصول پایه ای و نگرش سوسیال دموکرات ها در رابطه با حق و حقوق انسان ها و مسئولیت متقابل آن ها در مقابل همدیگر و همچنین تعهد انسان ها در رابطه با طبیعت
می پردازیم.
این برنامه در پهنه های مختلف بصورت مقالات مستقل معرفی خواهند شد. برای اینکه خواننده بتواند در کمترین وقت هسته تفکر ما را در زمینه های مختلف برنامه ای متوجه شود سعی خواهیم نمود که این مقالات ازساختار مشابه ای برخوردارباشند.
این ساختار شامل ً، وضعیت کنونی کشور در پهنه مشخص ، دیدگاه سوسیال دموکراسی و هدف ما در پهنه مورد بحث و در آخر مقاله به دستورالعمل مشخص برای رسیدن به اهداف تعریف شده میپردازیم. ما در تدوین برنامه های عملی خود سعی می نماییم ساختار اجتماعی ایران را از دو زاویه، اختلاف طبقاتی و اپارتاید جنسی درمد نظر قرار دهیم.
ایران از دیرباز دارای یک جامعه طبقاتی بوده است که طی حکومت چهل ساله آخوندی این اختلاف طبقاتی عمیق تر شده است و اقتصاد کشور در اثر بی احساس مسئولیتی این حکومت به نابودی کشیده شده است. حکومت مذهبی با زنده کردن قوانین اسلامی قرون وسطایی و ضد زن یک ساختار اپارتاید جنسی را در طول حکومت خود در جامعه بنا نهاده است. نتیجه چنین سیاستی تبدیل شدن زنان به محروم ترین قشر جامعه شده است.
سوسیال دموکرات ها خواهان دستیابی به رفاه همگانی، برابری، آزادی و همبستگی از طریق دمکراسی در جامعه و حفظ سلامت و پاکیزگی زمین، آب و هوا (محیط زیست) می باشند. خواست ما در تمام زمینه ها برابری حقوق زنان با مردان است. ما بر این باوریم که در حکومت آینده ایران باید نیمی از قدرت در دست زنان باشد.
ما معتقدیم که ازطریق دمکراسی و فرهنگ سازی و با همکاری مردم میشود بافت و فرهنگ جامعه را تغییر داد.
ما سوسیال دمکراتها خواهان جامعه ای هستیم که بر پایه رفاه، دمکراسی، برابری، آزادی و همبستگی بنیاد نهاده شود. همبستگی به این معنا که آحاد جامعه در برخورداری از آسایش و رفاه و امنیت همه بهم دیگر وابسته اند. در چنین جامعه ای همه از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردارند هر شهروند حق دارد که در شکل دادن به سرنوشت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند موثر باشد. این بدان معناست که هر شهروند، در هر موقعیت اجتماعی- اقتصادی باشد، میتواند در سمت و سو دادن به چگونگی رشد اقتصادی جامعه نقش ایفا کند. در چنین جامعه ای نیازهای واقعی و منافع عمومی جامعه به تولید سمت و سو میدهد نه سرمایه به خودی خود. درواقع مسئولیت اداره جامعه و رشد آن در تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعي، فرهنگی، آموزشی ، بهداشت و درمان بعهده همه شهروندان جامعه است. همانگونه که انسان در یک جامعه دموکراتیک از حق انتخاب دین ، باورهای سیاسی ، انتخاب پوشش، آزادی بیان و انديشه ، تشكل و تحزب در جامعه برخوردار است، بهمان نسبت در مقابل جامعه مسئولیت دارد. این بدین معنا است که انسان باید برای نظر اکثریت جامعه ارزش قائل شود و در پیشبرد آن كوشا باشد، حتی اگر نظر اکثریت با نظر فرد مغایرت کامل داشته باشد.
ما سوسیا ل دموکرات ها براین باوریم که اداره جامعه به روش غیر متمرکز پارلمانتاریسی پیش شرط تحقق نقش افراد در ساختن جامعه بر اساس ارزش های سوسیال دموکراسی است.
کوچکترین هسته تشکل شهروندان برای این تأثیر گذاری هسته محلات است.
در جامعه ای که بر اساس ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی اداره میشود هر شهروند حق ادامه تحصیل دارد. این بدان معنا است که وضعیت اقتصادی و محل زندگی نباید مانع از کسب تحصیل شوند. دانشگاهای کشور باید توان رقابت با دانشگاهای جهان را کسب کنند. فرهنگ دمکراسی را باید در جامعه به شیوه های مختلف اشاعه داد. آموزش دموکراسی و رفتار دموکراتیک باید در دروس اجباری در سطح مدارس و در سطح دانشگاه ها گنجانده شود.
کارمندان دولتی و بخش خصوصی باید برای پیشبرد بهینه مسئولیت و شغل خود از طریق دورهای آموزشی که کارفرما مسئولیت برگزاری آن ها را دارد، با داده های علمی و استاندارد جهانی آشنا شوند. تمام گروه های صنفی باید بتوانند از طریق اتحادیه صنفی خود در تغییر قانون کار و بهبود شرایط کار خود، نقش فعال داشته باشند.
بر اساس باورهای سوسیال دمکراسی داشتن کار حق هر شهروند است و دولت ( مركزى و محلى) موظف است شرایط لازم را برای رشد بازار کار فراهم نماید. برای رشد بازار کار از جمله، تقویت شرکت های خصوصی کوچک از طریق دادن وام و کمک های مالی الزامی است.
نقص عضو نباید مانع از بهره مند شدن از داشتن کار و سایر امکانات جامعه باشد.
فعالیت و مسئولیت پذیری شهروندان در یک جامعۀ دمکراتیک برای رشد و شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه ضروری مي با شد. برای دستیابی به چنین موقعیتی ایجاد امنیت در تمامی زمینه ها برای طبقات و اقشار مختلف جامعه لازم است. آحاد جامعه باید دارای حقوق برابر در استفاده از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امکانات فرهنگی و هنری باشند.
بازنشستگان باید از همه امکانات شایسته دوران بازنشستگی برخوردار شوند و دغدغه های مالی و اقتصادی، بیمه، بهداشت و درمان ، بهره مندی از امکانات فرهنگی و هنری جامعه را نداشته باشند.
ما سوسیال دمو کرات ها خواهان بیمه اجتماعی برای تمام شهروندان هستیم.
کودکان باید از امنیت و امکان رشد کامل برخوردار باشند و جایی که پدر و مادر بهر دلیلی ناتوان از ایجاد چنین شرایط ضروری باشند جامعه موظف به تامین چنین شرایطی برای کودکان میباشد. بنابراین استفاده از کودکان بعنوان نیروی کار غیر قانونی خواهد شد.
از نظر ما سوسیال دموکراتها قبول حق و حقوق شهروندی برابر برای اقلیت های جنسی و افراد ناتوان از لزومات
یک جامعه دمکراتیک است.
ما سوسیال دموکراتها با مجازات اعدام مخالف هستیم و از حق زندگی انسان ها با باور به قابلیت تغییر، دفاع می کنیم. بنابراین زندانها نه برای تنبیه انسانها ی مرتکب جرم بلکه برای بازسازی و بازگرداندن آنان به جامعه خواهد بود.
ما براین اعتقادیم که در یک جامعه دمکراتیک روزنامه نگارها پاسدار آزادی و دمکراسی و حقوق مردم هستند. در نتیجه آنها حق دسترسی و انتشار تمام تصمیم گیری ها را در تمام سطوح مختلف پارلمانی از جمله شهری، استانی و مرکزی و همچنین تصمیمات دولتی را، در سطح جامعه خواهند داشت. برای تسهیل چنین کاری تمام تصمیم گیری ها در سطوح مختلف باید بصورت دیجیتال و شماره ثبت داشته باشند و نیز قابل دسترس برای تمام شهروندان باشند.
رابطه بین انسان و طبیعت یک رابطه متقابل است به این معنی همانطور که انسان از داده های طبیعت استفاده می کند بهمان نسبت باید خود را در نگهداری از آن موظف بداند. آموزش و تبلیغ نگهداری از محیط زیست از مهد کودک تا سطوح دانشگاهی جزء برنامه ما سوسیال دمکرات ها می باشد.
ما سوسیال دموکرا ت ها خواهان ایجاد تسهیلات لازم در سطح جامعه برای تولید انرژی های نو و همچنین جایگزین کردن سوخت ماشین آلات و وسایل ارتباط جمعی گرفته شده از فراورده های فسیلی ( ذغال سنگ، تفت، گاز و غیره) با سوخت غیر نفتی هستیم.
اقتصاد جامعه در دراز مدت نباید متکی بر درآمد های نفتی کشور باشد بلکه باید متکی بر تولیدات داخلی چه در زمینه صنعت مدرن و چه در زمینه کشاورزی مدرن باشد. ایران بدلیل وضعیت خاص تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی که در منطقه دارد از پتانسیل بالایی برای جذب توریست برخوردار میباشد. بنابراین باید روی صنعت توریسم سرمایه گذاری نمود.
مالیات بر درآمد بخش دیگری از اقتصاد جامعه را تامین مینماید منوط بر اینکه قوانین مالیاتی مدرن و عادلانه ای تصویب شود .
سرمایه گذاری روی انرژی های قابل تجدید (انرژی های نو) ازجمله انرژی ناشی از باد، انرژی خورشیدی، انرژی ناشی از تحول زباله های خانگی و انرژی آب نه تنها نقش موثری در صرفه جویی از استفاده از ذخایر زیر زمینی نفت کشور خواهد داشت بلکه در حفظ محیط زیست و کم شدن آلودگی هوا نقش تعیین کننده ای ایفا خواهد نمود. این سرمایه گذاری ایجاد کار سبز خواهد کرد.
ما سوسیال دموکرات ها معتقد هستیم که تمام خواست های خاص اقوام مختلف ایرانی از طریق اداره کشور به شیوه سیستم غیر متمرکز پارلمانتاریستی برآورده خواهد شد. تدریس زبان مادری قانونی خواهد شد.
زبان فارسی زبان مشترک خواهد بود و پرچم شیرو خورشید پرچم نمادی ایران خواهد بود. اما هر استان و شهرستانی سمبول خاص خودش را خواهد داشت.
سوسیال دموکرات ها در سطح جهانی از صلح، روابط برابر و رشد دمکراسی حمایت می کنند.
ما با دخالت در امور داخلی سایر کشورها مخالف بوده و به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی ایران را نخواهیم داد.
سیاست جهانی ما رویکردی در راستای احقاق حقوق بشر، بر پایه همزیستی مسالمت آمیز و همکاری مشترک بین کشورها و سازمانهای بین المللی است.
ارتش ما ارتشی مردمی، دفاعی و حافظ مرزهای کشور خواهد بود.
ما سوسیال دمکرات ها خواهان یکپارچگی ایران و همبستگی تمام مردم ایران هستیم.
برای تضمین صلح در خاورمیانه و ایجاد همکاری های تجاری مشترک ،ما پیشنهاد تشکیل یک بازار مشترک آسیایی را میدهیم.

 

۳- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای کار
اکنون جامعه ایران با بیکاری گسترده ای دست به گریبان است. بیکاری، فقر، فحشا و جرایم اجتماعی در جامعه بیداد میکند. جوانان که ثروت یک مملکت بحساب میایند و میتوانند با دانش و نیروی کارشان باعث رشد اقتصادی جامعه باشند از بیکاری رنج میبرند. اختلاف طبقاتی و بی قانونی در بازار کار، جامعه را به شدیدترین وجه درمسیر یک رکود اقتصادی- اجتماعی قرار داده است.
افراد شاغل چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از امنیت شغلی محرومند و در این رابطه زنان بدلیل وجود آپارتاید جنسی و نگرش ارتجاعی مذهبی حاکم بر جامعه از تبعیض سه گانه برخوردارند.
نبودِ سیستم های درست کاری و نیز نبودِ اتحادیه ها و سندیکاهای واقعی کارگران و کارمندان باعث ایجاد فضای ناسالم و غیر انسانی در محیط کار شده و عملاً کار در ایران از کیفیت و بازدهی مورد نیاز جامعه برخوردار نمیباشد.
آنچه که امیدوار کننده است وجود نیروی جوان فعال است که علیرغم عدم امید شان به بازار کار از پتانسیل بالایی برا ی ادامه تحصیل برخوردار هستند.
داشتن کار مهمترین اتفاقی است که در زندگی هر انسانی رخ میدهد. آرزوی هر انسانی است که بتواند مستقلا زندگی اش را از نظر اقتصادی اداره کند و در رشد خود و جامعه اش سهیم باشد.
جامعه ای از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد میکند که شهروندانش شغلی متناسب با تحصیلات، تخصص، علائق و توانایی شخصی خود داشته باشند.
ما سوسیال دموکرات ها معتقد هستیم رهایی شهروندان از فقر و نابسامانی اجتماعی و ایجاد امنیت و همبستگی اجتماعی در گرو ایجاد کار در پهنه های مختلف اجتماعی است.
وجود سندیکاهای کارگری و کارمندی، بطور کلی اتحادیه های دستمزد بگیران به منظور تاثیر روی محیط کار و روند تولید، و دستمزد از ملزومات یک جامعه دموکراتیک است. همچنین برای ایجاد امنیت شغلی حقوق بگیران قراردادهای عمومی تصویب شدۀ مورد توافق میان کارفرما و گیرنده کار ضروری میباشند. حقوق بگیران چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی باید از بیمه بیکاری برخوردار باشند.
قوانین کار باید بر اساس منشور قوانین کار بین المللی بازنویسی شوند. قوانین تصویب شده شامل تمام شهروندانی که در ایران زندگی می کنند و مالیات میدهند، می شود. براساس منشور قوانین کار
بین الملل کار کودکان غیرقانونی است.
بر اساس ارزش های بنیانی سوسیا ل دموکراسی بهره مندی زنان و مردان در تمام پهنه های اقتصادی اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی باید یکسان باشد. وجود زنان در تمام رشته های کاری و نیز برابری آنها با مردان در پست های کلیدی و ارگان های رهبری جزء خواست و اهداف سوسیال دموکرات ها است.
برنامه عملی سوسیال دموکرات ها برای ایجاد کار
۱. بخش عموی (دولت مرکزی و شهری) از طریق توسعه خدمات اجتماعی از جمله، ایجاد خانه سالمندان و خدمات مربوط به آن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مهد کودک، توسعه راه ها، و خانه سازی و سایر امور مربوط به خدمات اجتماعی ایجاد کار خواهد کرد.
۲. سرمایه گذاری دولت در ایجاد شرکت های کوچک و بزرگ غیر انتفاعی برای ایجاد کار برای شهروندان با درجه تحصیلی پائین.
۳. توسعه صنعت توریسم در تمام نقاط کشور به منظور ایجاد کار.
۴. ایجاد تسهیلاتی برای سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در تمام کشور.
۵. ایجاد تسهیلاتی در جهت کمک به ایجاد شرکت های خصوصی کوچک.
۶. ایجاد تسهیلاتی برای ورود زنان خانه دار به بازار کار.
۷. توسعه تولیدات کشاورزی و مدرنیزه کردن صنایع کشاورزی، آموزش کشاورزان در زمینه محیط زیست پهنه دیگری از ایجاد کار برای کسانی که در رشته های کشاورزی و محیط زیست تحصیل نموده اند، میباشد.
۸. توسعه صنایع دستی در تمام مناطق ایران.
۹. غیر قانونی کردن کار کودکان .
۱۰. ایجاد کار تابستانی برای جوانان دبیرستانی توسط دولت شهری.
اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در یک جامعه دمکراتیک که به روش غیرمتمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی خط و خطوط کلی را برای ایجاد کار و حق وحقوق بیکاران تعین میکند وخود در مقابل پارلمان مرکزی جوابگواست. دولت مرکزی سیاست خود را در مورد ایجاد کاراز طریق اداره کار که یک ارگان سراسری است، پیاده میکند.
پارلمان و دولت شهر مسئولیت پیشبرد اهداف کلی دولت مرکزی در مورد ایجاد کار و نیز بررسی وضعیت جویندگان کار و نیازهای منطقه را دارد. دولت شهر سیاست های خود را از طریق اداره کار شهری پیاده میکند. در راس این اداره ارگان رهبری- سیاسی که متشکل از نمایندگان مردم و منتخب پارلمان شهر هستند، می باشد.
اداره کار شهر موظف است سالانه گزارش کاملی از وضعیت بیکاران در گروه های مختلف زنان، مردان و جوانان و نیز بودجه مصرف شده را در اختیار پارلمان شهر قرار دهد.
چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط ارگان بازرسی پارلمان شهر قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرار میگیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرار میگیرد
ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و منتخب پارلمان شهر میباشد.

 

۴- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای زنان
برابری جنسیتی و فمینیسم از ارزشهای بنیادی سوسیال دمکراسی مدرن میباشند. زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و باید از نیمی از قدرت در تمام ارگان های تصمیم گیری برخوردار باشند.
جامعه امروز ایران یک جامعه ای طبقاتی است. در این جامعه زنان نه تنها بدلیل عدم امکان حضور فعال در بازار کار جزء طبقه ضعیف جامعه به حساب می آیند، بلکه بدلیل فرهنگ مردسالارانه و عقب مانده و همچنین ارتجاعی اسلامی به وسیله ای برای خدمت به مردان تبدیل شده اند. زنان در واقع نه تنها قربانی نابرابری ناشی از جامعه طبقاتی هستند بلکه قربانی فرهنگ ارتجاعی ناشی از حکومت دینی نیز می باشند. این ستم چند گانه مانع از حضور فعال زنان در بازار کار و اخذ شغل های کلیدی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شده است.
جمهوری اسلامی اساساً باز پس گرفتن حقوق مدنی زنان را به وسیله ای برای هویت دادن به سیستم حکومتی خود تبدیل نموده است. حکومت ارتجاعی مذهبی بخود اجازه میدهد در خصوصی ترین مسائل زنان از جمله پوشش، حق کورتاژ، حق طلاق، امکان خروج از کشور و حتی انتخاب جای نشستن در ورزشگاه ها دخالت کند.
زنان در جامعه از نظر قانون جمهوری اسلامی نصف مردان ارث می برند و جان شان از نظر ارزشی نصف ارزش جان مردان بر آورد شده است.
در بازار کار زنان با تحصیلات برابر با مردان در رده شغلی پایین تر از مردان قرار میگیرند و حقوق ماهانه کمتری از مردان دریافت می دارند.
زنان بطور کلی از نظر کاری بدون در نظر گرفتن تعلقات طبقاتی همگی در یک مسئله نیز مشترک هستند و آن اینکه در مقابل کارهای روزانه خانه داری و نگهداری از فرزندان موقع مریضی ونیز پرستاری از پدر بزرگ و مادر بزرگ در دوران کهولت آن ها، دستمزدی دریافت نمی کنند. در نتیجه این بخش از کار زنان شامل بیمه درمانی و یا بازنشستگی نمی شود. حتی زنانی که از طریق خود فروشی (غیر انسانی ترین کار) در تامین اقتصاد خانواده نقش دارند نه تنها از بیمه های اجتماعی
مانند سایر کارمندان محروم هستند بلکه مورد تحقیر و سرزنش جامعه نیز قرار میگیرند!
ما سوسیال دموکرات ها بر این اعتقاد هستیم که زنان چه در شهر ها و چه در روستا ها باید از تمام حقوق مدنی یکسان با مردان بهره مند باشند . زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند در نتیجه در پهنه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی باید نیمی از قدرت را داشته باشند.
برای رسیدن به چنین هدفی لازم است قانون اساسی جدید را طبق منشور جهانی حقوق بشر و با تفکر فمینیستی تدوین کرد این تفکر فمینیستی باید نه تنها از طریق وضع قوانین بلکه از طریق فرهنگ سازی در جامعه بعنوان یک اصل پذیرفته شود. بنابراین افکار فمینیستی باید در تمام ارگان های اموزشی و پرورشی تدریس شود.

برنامه عملی سوسیال دموکرات ها برای ارتقاء زنان در جامعه
۱. تدوین قانون اساسی جدید با نگاه فمینیستی.
۲. تدوین قوانینی که نگهداری از بچه و اقوام مریض، کار به حساب آید و شامل بازنشستگی شود.
۳. غیر قانونی کردن خرید سکس.
۴. غیر قانونی کردن ازدواج کودکان.
۵. حق داشتن مرخصی دوران زایمان و تقسیم مرخصی دوران زایمان بین زن و مرد.
۶. قانونی کردن سقط جنین با اجازه زن و نیزبا در نظر گرفتن حقوق انسانی جنین.( مرز سنی جنین را پزشکان تعین خواهند کرد).
۷. ایجاد شرکت های غیر انتفاعی توسط دولت شهری به منظور ایجاد کار برای زنان خانه دار با سطح سواد کم.
۸. احداث خانه سالمندان که گذشته ازاینکه در ایجاد رفاه و استقلال شخصیتی سالمندان نقش دارد در آزاد سازی نیروی کار زنان نیز نقش ایفا میکند.
۹. امکان دسترسی همه مادران به مهد کودک.
۱۰. فرهنگ سازی در زمینه تقسیم عادلانه کارخانه داری بین زن ومرد.
۱۱. تقویت سازمان های زنان در شهر و روستا.
۱۲. پی گیری وضعیت استخدامی زنان، دستمزد آن ها و همچنین سطح شغلی آن ها درادارات.
پی گیری توسط ارگان رهبری – سیاسی ارگان اجرایی مربوطه، صورت می گیرد.
در زمینه چگونگی ایجاد کار برای قشر های مختلف زنان مفصللاً در مقاله « برنامه سوسیال دمکرات ها برای کار » صحبت شده است.

اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در تمام گزارشاتی که ارگان های اجرایی در سطوح دولت مرکزی و دولت استانی و دولت شهری به پارلمان های مربوطه ارائه می شود وضعیت زنان در پهنه های مشخص گزارش شود.

 

۵- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش
آموزش و پرورش پایه اساسی رشد جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
رشد اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای در گرو رشد دانش شهروندان آن جامعه است. این رشد و شکوفایی هنگامی تحقق می پذیرد که سیستم آموزشی بر پایه آخرین داده های علمی در سطح جهانی و مبتنی بر سه پایه دمکراسی، سکولاریسم، و حقوق بشر باشد.
در شرایط کنونی ایران اقتصاد خانواده به عامل تعین کننده برای آموزش، انتخاب مدرسه ، ادامه تحصیلات دانشگاهی در جامعه تبدیل شده است. بهمین دلیل فرزندان کارگران و سایر بخش های محروم جامعه از یک حق طبیعی که همانا کسب دانش است محروم میشوند. این پدیده باعث به هرز رفتن توانایی بخش مهمی از جامعه شده است که خود در تخریب اقتصاد جامعه نقش دارد.
آموزش در ایران امروز بدلیل حکومت دینی از دالان شستشوی مغزی میگذرد و نقش ویرانگرانه روانی و معرفتی ببار آورده است. تفکر آپارتاید جنسی که در کتاب های آموزشی به خوبی دیده میشود یکی از موارد این آموزش غلط است که نقش زن را در جامعه در چارچوب خانه داری تعریف می کند.
ما سوسیال دموکرات ها که به برابری حقوق اجتماعی انسان ها اعتقاد داریم بر این باوریم که کسب علم و دانش حق مسلم هر شهروند است و کسب دانش نباید وابسته به امکانات مالی و یا محل زندگی فرد باشد. بنابراین باید دانش آموزی که در دورترین روستاها زندگی میکند و دانش آموزی که در پایتخت زندگی می کند به یکسان از امکانات سیستم آموزش و پرورش بهره مند باشند. علاقه فرد برای تحصیل باید تعیین کننده باشد نه امکانات مالی خانواده اش. برای جامه عمل پوشاندن به چنین هدفی ما سوسیال دموکرات ها خواهان آموزش رایگان از مهد کودک تا دانشگاه هستیم. ما معتقد هستیم که سیستم آموزشی نباید وسیله ای برای سودآوری باشد.
در دنیای پیشرفته امروزی، ارتباطات بر اثر رشد دستگاه های ارتباط جمعی و نیز جهانگیر شدن اینترنت بسیار ساده انجام میگیرد. پیش شرط توانایی رقابت در تولید و نیز بدست آوردن بازارهای داخلی و خارجی برای فروش کالاهای ایرانی داشتن نیروی کار متخصص و متعهد است. بنابراین سیستم آموزشی ایران باید بتواند با سیستم آموزشی کشورهای پیشرفته رقابت کند. لازمۀ دستیابی به این هدف مدرنیزه کردن سیستم آموزشی، تربیت کادر آموزشی توانا، مهیا کردن امکانات تحصیلی برای همه شهروندان در تمام نقاط کشورو ایجاد ارتباط وهمکاری با دانشگاه های معتبردنیا است.
تدریس دستآوردهای تاریخی, لائیسیته, همبستگی و همچنین تدریس ارزش های بنیانی دمکراسی از جمله برابری انسان ها، برابری زن و مرد، آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی دین و نیز حفاظت از محیط زیست و حیوانات و متوقف کردن تخریب محیط زیست بدست انسان باید جزء دروس اجباری در سرار کشور در تمام سطوح آموزشی باشند.
فرهنگ سازی در پهنه های ذکر شده در سطح وسیعی توسط ارگان های ارتباط جمعی و نیز دیگر ارگان های مردمی صورت خواهد گرفت. بیسوادی در ایران باید به صفر برسد.
زبان فارسی، زبان مشترک در سراسر ایران خواهد بود. دولت های شهری موظف به فراهم ساختن امکان تدریس زبان مادری میباشند.
امکانات آموزشی به یک نسبت بین دختر و پسر و زن و مرد تقسیم خواهد شد.
برنامه عملی سوسیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش
۱. ایجاد فضای مناسب، مشوق و پشتیبان برای کودکان و دانش آموزان از طریق آموزش و تغذیه رایگان برای همه از مهد کودک تا دیپلم.
۲. ساختن مدارس مدرن با رعایت سیستم پیشرفته محیط زیستی و مجهز نمودن آن به سیستم قوی اینترنتی و آزمایشگاه های مدرن در سراسر کشور.
۳. مجهز نمودن دانش آموزان به کامپیوتر در تمام دوره دبیرستان.
۴. پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان در دوره دبیرستان ( از بودجه دولت مرکزی).
۵. تقویت شوراهای دانش آموزی وامکان تاثیر این شوراها در مسائل مربوط به شیوه وپیشبرد امور آموزش.
۶. پرداخت وام تحصیلی در دوران دانشجویی، تقویت شوراهای دانشجویی و نقش آنها در مسائل مربوط به دانشگاه.
۷. ایجاد امکانات مالی برای بزرگسالان برای ادامه تحصیل و یا تغیر رشته تحصیلی.
۸. ایجاد کلاسهای مبارزه با بی سوادی در تمام مناطق کشور.
۹. ایجاد تسهیلات آموزشی برای کادر آموزشی در حین خدمت.
اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در یک جامعه دموکراتیک که به روش غیرمتمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی با توجه به قوانین مصوبه پارلمان مرکزی، سیاست های برنامه ای بلند مدت و کوتاه مدت خود را در مورد آموزش و پرورش تعیین میکند و در مقابل پارلمان مرکزی جوابگو است. دولت مرکزی مسئولیت دانشگاه ها و مدارس عالی را دارد.
پارلمان شهر با توجه به نیاز های مشخص شهر در زمینه آموزش و پرورش، مصوبه هایی را به تصویب میرساند. دولت شهر موظف است ضمن پیشبرد برنامه دولت مرکزی مصوبه های پارلمان شهر را نیز پیش ببرد ودر مقابل آن جوابگو باشد. مسئولیت اداره مهد کودک ها، آموزش پیش دبستانی، مدارس، دبیرستان ها، مدارس بزرگسالان و تامین امکانات لازمه برای تدریس زبان مادری و همچنین پیشبرد سایر خواست های خاص شهر را در زمینه آموزش و پرورش بعهده دولت شهر است. پیشبرد برنامه های دولت شهر در زمینه آموزش و پرورش را اداره آموزش و پرورش شهر بعهده دارد. در رأس این اداره یک ارگان سیاسی متشکل نمایندگان احزاب مختلف است. افراد این ارگان منتخب پارلمان شهر هستند.
بودجه آموزش و پرورش شهر از مالیات مردم شهر تامین می شود و میزان آن را پارلمان شهر تعین میکند.
اداره آموزش و پرورش شهر موظف است سالانه گزارش کاملی از عملکرد ارگان آموزشی از نظر کیفیت کار و چگونگی استفاده از بودجه را دراختیار پارلمان شهر قرار دهد چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط ارگان بازرسی پارلمان شهر قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرار میگیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرار خواهد گرفت.
ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف و منتخب پارلمان شهر میباشد.

 

۶- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان
سلامت جسمانی و روانی مردم به عنوان یکی ازمعیارهای مهم توسعه اجتماعی پایدار، نقش اساسی در تحقق زندگی ای شاد، پویا و خلاق دارد، و نیزعاملی ضروری و بنیادین در رفاه اجتماعی، تولید و پیشرفت جامعه است. دریک نظامِ سوسیال دموکرات به دلیل چنین اهمیت و جایگاهی ست که شهروندان کشورازحق برابر دراستفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردارند و این خدمات به یکسان در دسترس همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنان قرار می گیرد.
در جامعه کنونی ایران بهداشت ودرمان به یک پهنه اقتصادی سود آور تبدیل شده است .امکان
بهره مندی از بهداشت و درمان ارتباط مستقم با بودجه شهروند دارد. شواهد نشان میدهد که بخش عظیمی از مردم ایران بدلیل نداشتن امکانات مالی از درمان مورد نیازخود محروم می باشند. این امر باعث شده که طبقه تهی دست برای معالجه بیماران اشان دست به دامان دعا نویسان شوند و یا به روش های سنتی روی آورند.
در ایران امروز هیچ برنامه ای برای پیشگیری امراض، کنترل کیقیت خدمات پزشکی و بطور کلی بهداشت ودرمان وتسهیل بهره مندی یکسان شهروندان از درمأن، وجود ندارد.
ما سوسیال دموکرات ها بر این باور هستیم که سیستم بهداشت و درمان نباید خصوصی باشد این بدین معنا است که میزان نیاز هر شهروند برای استفاده ازخدمات درمانی جامعه باید تعین کننده باشد
نه امکان مالی ویا محل زندگی او.
خدمات درمانی نباید تابع نوسانات کالا در بازار آزاد باشد دولت باید روی قیمت داروها و کیفیت آنها کنترول داشته باشد.
امر پیشگیری، فرهنگ سازی در زمینه های مختلف از جمله بهداشت و تغذیه سالم از الویت های برنامه ما در خصوص بهداشت و درمان میباشد.
برای پائین آوردن آسیب پذیری انسان ها و همزمان شکوفایی جامعه وجود یک سیستم پیش گیری درمانی از ملزومات است. وجود چنین سیستم پیش گیری درمانی خود نیزدر پائین نگه داشتن هزینه های جامعه نقش ایفا خواهد نمود.
ما سوسیال دموکرات ها معتقد هستیم که همه شهروندان باید از سیستم درمانی بسیار مدرن و با کیفیت بالا برخوردار باشند.
داشتن یک سیستم درمانی مدرن با کیفیت بالا مستلزم امکان دسترسی به دستگاه های مدرن پزشکی، ارتباط تنگاتنگ مراکز درمانی با مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها و امکان تبادل نظر بین مراکز درمانی کشور با مراکز درمانی کشور های مدرن، می باشد.
شهروندان باید در هر نقطه ایران که به پزشک مراجعه می کنند امکان دسترسی به پرونده پزشکی خود را داشته باشند.
برنامه عملی سوسیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان
۱. تقسیم عادلانه خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور.
۲. غیر انتفاعی شدن خدمات بهداشت و درمان در سراسر کشور.
۳. ایجاد مراکز بهداشت و درمان (درمانگاه های محلی) در محلات.
۴. ایجاد بیمارستان های مجهز به مدرن ترین و مجهزترین دستگاه های پزشکی.
۵ .تقسیم عادلانه تخصص های ویژه درمانی بین بیمارستان های مختلف در سراسر کشور و مجهز شدن این بیمارستان ها به باند های هلیکوپتر برای رساندن بیماران اورژانسی در نقاط دور دست.
۶. ایجاد پرونده های پزشکی دیجیتالی برای شهروندان در تمام نقاط ایران.
.پرونده پزشکی دیجیتالی امکان دسترسی بیماران را به پرونده پزشکی خود در هر نقطه ای از ایران را فراهم می کند.در نتیجه پزشکان امکان دسترسی به پرونده پزشکی تمام شهروندان را در سراسر ایران خواهند داشت.
۷. ایجاد ساختمان های خدمات بهداشتی و درمانی طبق آخرین استاندارد های جهانی از نظر ساختمان سازی ورعایت استاندارد های محیط زیستی در پروسه ساختن آن ها.
۸. مراکز درمانی باید بموقع شهروندان را دعوت به معاینات پزشکی در رابطه با بیماری هایی که در صورت امکان تشخیص بموقع میتوان از رشد آن ها جلوگیری نمود، نماید.
۹. ایجاد هتل های وابسته به بیمارستان ها برای اقامت همراه بیماران ساکن نقاط دور دست.

اهداف سوسیال دموکراسی را در عمل چگونه پیاده و پی گیری می کنیم؟
در یک جامعه دمکراتیک که به روش غیر متمرکز پارلمانتاریستی اداره میشود دولت مرکزی خط و خطوط کلی را در پهنه بهداشت و درمان تعین می کند ودر مقابل پارلمان مرکزی جوابگو است.
در سطح استان، پارلمان استان بالاترین ارگان مسئول خدمات بهداشت و درمان میباشد. افراد این پارلمان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. این افراد طبیعتاً نمایندگی احزاب مختلف را مینمایند. این پارلمان از بین افراد خود اعضای دولت استان و محدوده مسئولیت های آنان را تعین مینماید.
بهداشت و خدمات درمانی زیر نظر دولت استان عمل مینماید. دولت استان ضمن پیشبرد سیاست کلی دولت مرکزی در زمینه بهداشت و درمان موظف است مصوبات پارلمان استان را که با توجه به نیاز های بهداشت و درمان در سطح استان گرفته شده است را اجراء نماید. از مهمترین نکات مثبت این سیستم این است که مسئولین از نزدیک در جریان روزمره مسائل و نیازهای بهداشت و درمان منطقه قرار دارند.
تصمیم گیری نهایی در مورد چگونگی تقسیم بودجه بهداشت و درمان، ساختمان سازی مراکز درمانی و تعین تعداد پرسنل لازمه در چارچوب اختیارات دولت استان میباشد.
بخش مهمی از هزینه خدمات بهداشت و درمان از مالیات شهروندان استان تامین میشود و بخش دیگر بعهده دولت مرکزی است.
دولت استان موظف است سالانه گزارش کاملی از کیفیت خدمات درمانی استان، نیازمندی های آن، نحوه استفاده از بودجه بهداشت و درمان و نیز همکاری های مشترک درسطوح کشوری و بین المللی
را به پارلمان استان ارائه نماید. چگونگی کمیت و کیفیت این گزارش توسط ارگان بازرسی پارلمان استان قبل از تحویل به پارلمان مورد بررسی قرارمی گیرد. سپس این گزارش در دسترس شهروندان و ژورنالیست ها قرارمی گیرد.
ارگان بازرسی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف است که توسط پارلمان استان انتخاب میشوند.

 

۷- سوسیال ‌دموکرات‌ها باید در مقابل نیاز جنبش پاسخگو باشند
مبارزات مردم ایران پیوسته اوج می‌گیرد. اکنون مردم از هر قشر و طبقه و گروهی وارد میدان مبارزه شده‌اند و هر روز که می ‌گذرد برای گرفتن حقوق خود مصمم ‌تر می‌شوند. فریاد مردم در اعتراض به ستم و غارتگری دستگاه‌های حاکمیت در زمینه‌های گوناگون از جمله؛ گرانی ، چپاول ‌گری بانک‌ ها ، نبود بهداشت و درمان لازم، نداشتن آب آشامیدنی، نبود دمکراسی، مستقل نبودن دستگاه قضایی ، سیاست خارجی دولت و… به آسمان رفته است.
آنچه اهمیت بسیار دارد امیدوار بودن مردم به مبارزه خود است. آنان به ‌درستی به منافع و حقوق خود و نیز قدرت خود آگاهند.
مبارزات مردم نه تنها از نظر محتوایی بلکه از زاویه شیوه مبارزه نیز به پیش می‌رود. مردم به خوبی آگاهند که پیروزی این مبارزه در گرو اتحاد همه مردم ایران است. برگزاری مراسم چهارشنبه‌ سوری در اکثر شهرها و روستاهای کشور با رقص و موسیقی اقوام غیر بومی خود نشانگر این اتحاد و همبستگی است. این حرکت پر بار مردمی ضمنا گوشزدی به رژیم حاکم است که نمی‌تواند بین قوم‌های ایران تفرقه بیندازد و خود حکومت کند.
جنبش مردم در ایران بیش از هر چیز نیازمند یک ارگان رهبری منسجم و دارای برنامه است. اکنون در جامعه روشنفکری ایران طیف نسبتا گسترده‌ای از روشنفکران چپ دیروزی و حتی روشنفکران مذهبی سکولار خود را در چارچوب ایدئولوژی سوسیال‌دموکراسی تعریف می‌کنند. اما آنچه مایه تأسف است نداشتن یک تشکل یا حزب منسجم سراسری سوسیال دموکرات است. سوسیال ‌دموکرات‌ها با متحد شدن می‌توانند به نیاز جنبش در داشتن احزاب و یا سازمان های متشکل پاسخ لازمه را بدهند.
.فقدان یک حزب یا سازمان سراسری فعال سوسیال دمکرات خود نشانه عقب ماندن جنبش سوسیال ‌دموکراتیک ایران از جنبش توده‌هاست.
سوسیال دمکرات ها میتوانند حول یک پلاتفرم مشترک، برابری همه انسان‌ها در برابر قانون, کنترل نسبی سرمایه ، رفاه اجتماعی برای همگان ، آزادی بیان، حکومت سکولار، انتخابات آزاد و اداره کشور به شیوه پارلما نتاریزم غیر متمرکز خود را سازمان دهند و متشکل شوند.
سوسیال ‌دموکرات‌ ها نه تنها لازم است در متشکل کردن خود بر گرد ایدئولوژی پایه‌ای سوسیال ‌دموکراسی بکوشند، بلکه باید گامی فراتر از آن نهند و بکوشند که برای دوران گذار بر سر یک پلاتفرم همکاری ‌های مشترک با سلطنت ‌طلبان ، احزاب چپ و سایراحزاب بورژوایی به توافق درونی برسند.
اتحاد و یکپارچگی مردم در مبارزه علیه رژیم این وظیفه بزرگ را پیش پای جامعه روشنفکران ایران می ‌گذارد که بکوشند با ایدئولوژی‌ ها و تعلقات گوناگون طبقاتی پای میز مذاکره بنشینند و برای دوران گذار، بر گرد یک پلاتفرم مشخص با یکدیگر به توافق برسند.
گرفتن قدرت
یک تشکل سوسیال ‌دموکرات (در بهترین حالت حزب) باید خود را برای گرفتن قدرت بعد از دوران گذار آماده کند . به این منظور لازم است برای اداره مملکت برنامه آماده داشته باشد و در شناساندن برنامه خود در جامعه روشنفکری و مهم‌ تر از آن در میان توده‌ها ، چه پیش از دوران گذار و چه در دوران گذار فعالیت کند. سوسیال ‌دموکرات ‌ها باید از قیام 57 که در آن نیروی چپ هیچ آمادگی برای گرفتن قدرت را نداشت، درس بگیرند.
سوسیال دمکرات ها لازم است از طریق سازمان دادن و متتشکل کردن نیرو های روشنفکرداخل و خارج و نیز برنامه مشخص برای تشکل توده ها و همچنین تدوین برنامه آینده دولت سوسیال دمکرات آمادگی برای بدست گرفتن قدرت را در خود تقویت کنند.
برنامه سوسیال‌دموکرات‌ها باید شامل راه حل برای مشکل بی‌کاری، وضع نابسامان شرکت‌های بزرگ و کوچک خصوصی، اوضاع بهداشت و درمان همگانی، محیط زیست، آموزش و پرورش، مرزها، راه‌ اندازی ارگان قضایی مستقل ، وضعیت راه‌ ها ، ترافیک، وضعیت پناهندگان افغان ، ارگان‌های دست ‌نشانده رژیم از جمله سپاه پاسداران و نیز سیاست خارجی باشد. این برنامه طبیعتاً مستلزم اینست که با رای اکثریت اعضای سازمان یا حزب سوسیال ‌دموکرات به تصویب برسد.
مهم آن است که ما سوسیال ‌دموکرات‌ها گرفتن قدرت پس از دوران گذار را چه مستقل از دیگر نیروها در صورت کسب رای اکثریت مردم، و چه در یک دولت ائتلافی، در دستور کار قرار دهیم.
سوسیال‌ دموکرات‌ها باید متشکل شوند و در رهبری جنبش مردم ایران مسئولیت بپذیرند.