هم‌ میهن گرامی

.سرزمین ما ایران یکی از سرنوشت‌سازترین و خطرناکترین، و مردم ما یکی از سخت‌ترین دوران زندگی سیاسی و معیشتی خود را از سر می‌گذرانند

.جمهوری اسلامی با عملکرد چهل ساله نشان داده است که اصلاح‌‌ناپذیر و اصلی‌‌ترین سد پیشرفت، آسایش و آرامش جامعه‌ی ایران و حتی منطقه است

گذار از جمهوری تمامیت‌خواه و ضد بشری اسلامی، نه تنها  نیازمندِ تشکیل یک جبهه‌ی وسیع و گسترده ‌از همه‌ی نیروهای چپ، راست و میانه‌ی ایرانی است، بلکه برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و مرفه پس ازجمهوری اسلامی، همبستگی ملی، آزادی احزاب، آزادی و انسجام تشکل‌های مدنی و صنفی، و یک حزبِ نیرومندِ سوسیال دموکرات با پایگاه وسیع مردمی را می‌طلبد.

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، که در این هردو عرصه با تمام توان خود می‌کوشد، در نشست ۳ بهمن ۱۳۹۹، برای تشکیل یک جبهه‌ی گسترده و فراگیر از همه نیروهای آزادیخواه، سکولار ومترقی، و انسجام سوسیال دموکرات‌های ایران، آقای دکتر مسعود نقره‌کار نویسنده، پژوهشگر و یکی از مبارزان پیگیرِ گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به جامعه‌ی آزادی و رفاه در ایران را به‌عنوان سخنگوی این جمعیت انتخاب و به جنبش معرفی می‌کند

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

۳ بهمن ۱۳۹۹ – ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱