حقوق کارگران و کارمندان از نظر ما بر پایه سه اصل آزادی، برابری و همبستگی استوار گشته است. ما بر این باور هستیم که قدم اول برای رسیدن به حد اقل های حقوق شناخته شده کارگران و کارمندان در جامعه متمدن امروز، سرنگونی کامل جمهوری اسلامی میباشد. اما در عین حال مذاکره کارگران و کارمندان را با کارفرمایان و دولت برای بهتر کردن محیط کار و گرفتن هر حقی برای ادامه حیات در مقطع کنونی را امری مربوط به خود آنها میدانیم.

 

 

الف: کار

 

۱جهت تولید ثروت و با هدف رسیدن به یک زندگی بهتر و رفاه عمومی، تمام افراد بالای ۱۸ سال که امکان کار دارند بایستی کار کنند و دولت

     مسئول یافتن شغل و تهیه امکانات آموزشی و بالا بردن سطح مهارت آنها همگام با آخرین پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژی میباشد.

۲بنگاههای خصوصی و دولتی موظف به ایجاد شرایط ایمنی و بهداشتی مناسب و در سطح استانداردهای بین المللی در محیط کار میباشند.

۳بیمه کامل کارگران و کارمندان در مقابل صدمات ناشی از کار.

۴تامین امنیت شغلی و شروط اخراج و حقوق زمان اخراج

۵مزد برابر زنان و مردان در مقابل کار برابر.

۶منع هر گونه تبعیض جنسی، قومی، سنی، مذهبی و …. در زمان استخدام.

۷–  ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۶ سال.

۸تعیین حد اقل دستمزد بر اساس  حد اقل لازم  برای یک زندگی شایسته کرامت انسانی . مقدار این حد اقل در مذاکره بین نمایندگان کارگران، کارفرما    

    و دولت بر اساس تورم تعیین خواهد شد.

۹بر سمیت شناختن حد اکثر ۴۰ ساعت کار در هفته.

۱۰تعطیلی رسمی دو روز در هفته و حد اقل ۴ هفته مرخصی سالیانه.

۱۱تعطیلی رسمی اول ماه مه روز جهانی کارگر.

۱۲تعیین یک سال مرخصی با حقوق و مزایای کامل بعد از زایمان برای زنان.

 

 

ب:  تشکل های مستقل

 

۱۳آزادی کامل و بدون قید و شرط تشکل های مستقل کارگران و کارمندان.

۱۴ –  بر سمیت شناختن حق اعتصاب.

۱۵پرداخت حقوق کامل به اعتصاب کنند گان در زمان اعتصاب.

۱۶ممنوعیت استفاده از ارتش و یا هر نیروی دیگری توسط دولت و یا کارفرما برای جایگزین کردن کارگران و کارمندان اعتصابی در بنگاههای

       دولتی و خصوصی.

 

 

ج:  تامین اجتماعی

 

۱۷بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بالای ۱۸ سال آماده به کار و کسانی که به هر دلیلی قادر به کار کردن نیستند

۱۸حد اکثر سن بازنشستگی ۶۵ سال میباشد. حقوق بازنشستگی ترکیبی است از پس انداز کار، تامین اجتماعی و پس انداز شخصی که میزان آن

       نباید از حد اقل دستمزد پایین تر باشد

۱۹پرداخت بیمه بازنشستگی معادل حد اقل دستمزد به تمام افراد بالای ۶۵ سال که فاقد حقوق بازنشستگی هستند.

۲۰ قرار گرفتن کلیه کودکان زیر ۱۶ سال که فاقد معیشت و مکان زندگی هستند تحت تکفل دولت.

۲۱ارائه کلیه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به تمامی افراد جامعه.

۲۲آموزش عمومی اجباری و رایگان تا پایان دوره دبیرستان و همچنین رایگان بودن ادامه تحصیلات در مقاطع عالی همراه با تامین کمک هزینه

       تحصیلی در صورت نیاز دانشجو.

۲۳ حق داشتن مسکن مناسب برای تمام افراد جامعه.