حمایت بیش از850 نفر از کنشگران سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور از” بیانیه تکمیلیِ” 14 نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور

حمایت بیش از850  نفر از کنشگران سیاسی و حقوق بشری خارج از کشور از” بیانیه تکمیلیِ” 14 نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور   ما امضاء کنندگان زیرضمن تقدیراز تهیه کنندگان ” بیانیه تکمیلیِ” ۱۴ نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، حمایت خویش را ازآن اعلام

نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!

اطلاعیه نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!  هم میهنان و مردم آزاده جهان آگاهید که 14 نفر بیانیه ای درایران منتشرکرده اند که درآن خواست هائی همچون نفی نظام ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. اکنون زندگی وجان این 14 کنشگرسیاسی

سوسیال دموکراسی در اروپا

یکی از ايدئولوژي‌هاي مؤثر سياسي اروپاي معاصر، «سوسيال دموکراسي» بوده است. احزاب سوسيال دموکرات در نتيجه سال‌ها تلاش نيروي کار، اتحاديه‌هاي تجاري و سوسياليست‌ها شکل گرفتند تا براي نمايندگي منافع يک‌ديگر متحد شوند. البته آن‌ها سال‌ها براي ريشه گرفتن در نظام سياسي کشورهاي اروپايي مبارزه کردند. اما به تدريج اين نيروي جديد رشد يافت، و در مراحل بعد در ترکيب دولت‌هاي اروپايي و سطح اتحاديه اروپا به ايفاي نقش پرداخت.