ویژگی‌های «چپ نوین» کدامند؟

فاضل غیبی- برگرفته از سایت ایران امروز- دوشنبه ۲ فروردين ۱۴۰۰    در آستانۀ گذار از حکومت اسلامی پرسیدنی است که آیا جنبش چپ در آینده نیز در جامعۀ ایران حضور خواهد داشت؟ آیا با توجه به کارنامۀ جنبشی که در سدۀ گذشته از شکستی به شکستی دیگر باعث شده