ابزارک شماره 14

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر میکند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 17

دیدگاه هاسیستم غیرمتمرکز پارلمانتاریستی

ثریا ندیم پور پارلمانتاریسم یک سیستم اداره کشور است. در چنین سیستمی مجلس (پارلمان مرکزی) نقش تعین کننده در اداره کشور را دارد. مجلس متشکل از نمایندگان مردم میباشد. این نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مجلس دارای دو وظیفه مهم میباشد. ۱. تصویب قوانین ۲. انتخاب دولت. دولت مسئولیت اجرای قانون وضع شده توسط مجلس را دارد. […] ادامهمقدمه ای بر سوسیال دموکراسی و برنامه های آن

نوشته ثریا ندیم پور ۲۷-۱۱-۲۰۱۹ فهرست: ۱- سوسیال دمکراسی چیست؟ ۲- اصول پایه ای و برنامه ای سوسیال دموکرات ها ۳- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای کار ۴- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای زنان ۵- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای آموزش و پرورش ۶- برنامه ما سوسیال دموکرات ها برای بهداشت و درمان ۷- سوسیال ‌دموکرات‌ها باید […] ادامهابزارک شماره 20

ابزارک شماره 21