ابزارک شماره 14

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر میکند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 17

دیدگاه هاسوسیال‌دموکرات‌ها باید در مقابل نیاز جنبش پاسخگو باشند

ستون دیدگاه ها بازتابِ نظرفردی ست که مقاله با نام وی انتشار می یاند و دیدگاه ” جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی” نیست. ما ازنظرها و پیشنهادهای هموندان و هم میهنان عزیز، که برای ما بسیار ارزشمند هستند، استقبال می کنیم و بهره مند خواهیم شد. بدیهی ست ارائه نظرهائی که مبتنی بر برخوردهای شخصی ای که بیرون از ارائه نظر، […] ادامهسرود آزادی و عدالت اجتماعی

ابزارک شماره 20

ابزارک شماره 21