$20.00

کتاب سوسیال دمکراسی در ایران مجموعه مصاحبه های برخی از سیاستمداران و پژوهشگران ایرانی است که در ظرف 3 سال گذشته در رادیو پویا پخش شده به این مجموعه مقالات ، اسناد و شخصیت ها و چهر های نامدار سوسیال دمکرات در ایران گرد آوری شده نسخه الکترونیک این کتاب را از طرق همین تارنما یصورت رایگان می توانید دانلود کنید و یا کتاب را می توانید خریذاری نمائید که برای شما ارسال خوهد شد

Category:

Description

کتاب سوسیال دمکراسی در ایران مجموعه مصاحبه های برخی از سیاستمداران و پژوهشگران ایرانی است که در ظرف 3 سال گذشته در رادیو پویا پخش شده به این مجموعه مقالات ، اسناد و شخصیت ها و چهر های نامدار سوسیال دمکرات در ایران گرد آوری شده نسخه الکترونیک این کتاب را از طرق همین تارنما یصورت رایگان می توانید دانلود کنید و یا کتاب را می توانید خریذاری نمائید که برای شما ارسال خوهد شد.