سوسیال دموکراسی در اروپا

یکی از ايدئولوژي‌هاي مؤثر سياسي اروپاي معاصر، «سوسيال دموکراسي» بوده است. احزاب سوسيال دموکرات در نتيجه سال‌ها تلاش نيروي کار، اتحاديه‌هاي تجاري و سوسياليست‌ها شکل گرفتند تا براي نمايندگي منافع يک‌ديگر متحد شوند. البته آن‌ها سال‌ها براي ريشه گرفتن در نظام سياسي کشورهاي اروپايي مبارزه کردند. اما به تدريج اين نيروي جديد رشد يافت، و در مراحل بعد در ترکيب دولت‌هاي اروپايي و سطح اتحاديه اروپا به ايفاي نقش پرداخت.