بررسی تأثیر عدالت اجتماعی بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران

بررسی تأثیر عدالت اجتماعی بر شادمانی اجتماعی جوانان شهر تهران 1 دکتر طلیعه خادمیان 2 افسانه خانمحمدی چکیده پژوهش حاضر میکوشد با اتخاذ رویکردی جامعهشناختی به بررسی مقوله شادمانی اجتماعی و تأثیر عدالت اجتماعی بر آن بپردازدکه جهت شناخت بیشتر ساز وکار تأثیر عدالت اجتماعی براین مقوله ازنظریه کیفیت زندگی