دلایل شکست مدرنیته در ایران و جوامع مسلمان

در گفتگوی زیر مهدی مظفری، اسلام شناس و استاد علوم سیاسی و اجتماعی در دانمارک، با عزیمت از تروریسم اسلامی یا اسلامگرایی معاصر که از آن تحت عنوان “تمامیت خواهی اسلامی” نیز یاد کرده دلایل تاریخی و فرهنگی شکست جوامع مسلمان از جمله ایران را در رسیدن به مدرنیته، دموکراسی، آزادی و رفاه توضیح داده است.